Co je astrologie?

Počátek astrologie zřejmě sahá až k samotnému počátku lidstva, kdy si člověk uvědomil tok času a přírodní rytmy. Astrologie je soubor poznatků o cyklické souhře nebeských pohybů těles (planet a hvězd), které se odráží v biosféře Země, však především v životě zde žijících lidských bytostí. Vliv hvězd a planet lze považovat za stupně dráždění různých složek bytosti, což se pak projeví v různých akcích člověka, ale také v reakcích světa jako zrcadla. Tímto způsobem vzniká obraz osudu. Pomocí dobrého sebepozorování můžeme poznat, že v naší bytosti zesilují ty či ony stavy ve shodě se stupňováním vlivu té které planety nebo hvězdy. Jde zde o vnitřní dráždění, které většinou vede, ale i nemusí vést ke konečnému projevení na fyzické úrovni. Toto dráždění a jeho charakter vzniká v souvislosti s úhlovou vzdáleností mezi dvěma prvky.

Znalost vlastních duševních možností při narození umožní člověku lépe se pochopit, akceptovat a zlepšit své sociální vztahy. Astrologie může být jednou z cest vedoucích k sebepoznání a k širšímu rozvinutí osobnosti, jednou z cest k odhalení závoje „minulosti“, za kterým může být spatřen obraz souvislostí všeho se vším. Astrologie může být tedy použita všude tam, kde může působit jako inspirující prostředek interpretace toho, co se v současnosti děje, nebo jako nástroj pro řízenou a cílevědomou změnu.

Pro koho? 

Astrologická symbolika je platná pro každého člověka bez ohledu na filosofický nebo náboženský směr, společenské postavení a zdravotní stav.

 Budoucnost?

Astrologie se zabývá problematikou vývoje v čase. Budoucnost tedy může být naznačena, avšak nemůže být jasně předpovězena, protože než k ní dojde, zaujme člověk mnoho nových postojů, a tím vše do jisté míry přetváří a dotváří. Proto je daleko důležitější se orientovat na přítomný okamžik, teď.  

Co v horoskopu není?

V horoskopu nenalezneme: pohlaví, rodinné a sociální prostředí, do kterého se člověk narodil, a jeho náboženskou orientaci, aktuální politickou situaci ve společnosti, úroveň vědomí. Právě proto je pro astrologickou práci velmi důležité osobní setkání.

 

Kontakt:

( 737 908 532 

* amenartas@astroformace.cz