Etické zásady humanistického a transpersonálního astrologa a astrosymbologa

1. Astrolog si uvědomuje, že jediné, co ho odlišuje od člověka, který používá jeho služeb, je míra astrologických znalostí a dovedností.

2. Astrolog si uvědomuje, že by měl přistupovat k výkladu horoskopu s osobní otevřeností, bez předpojatosti a nadřazenosti, s maximální snahou o objektivitu. Měl by respektovat minulost, současnost i budoucnost každého člověka, který používá jeho služeb, zahrnujíce v to jeho věk, pohlaví, rasu, národnost, náboženství, sexuální orientaci, společenský, ekonomický a politický status.

3. Astrolog respektuje právo na soukromí každého člověka, který používá jeho služeb. Astrolog musí, v souladu se zákonem, ochránit data poskytnutá člověkem, který používá jeho služeb, a nesmí zneužít výsledků své práce k mocenské, sexuální, politické, ekonomické, náboženské ani jiné manipulaci. Spolupráce s člověkem, který používá jeho služeb, nesmí být záměrnou službou třetí straně. O třetí osobě podává astrolog podrobné informace jen na základě ověřeného souhlasu oné osoby.

4. Astrolog si je vědom hranic svého oboru. Znalost astrologie ho neopravňuje k radám v jiných oborech kromě těch, ve kterých je vyškolen.

5. Astrolog se snaží vyhnout tvrzením, která by mohla způsobit v člověku, který používá jeho služeb, zmatek, nepochopení nebo strach.

6. Astrolog musí být schopen na požádání vysvětlit podstatu své práce, základů astrologie i metod, kterých užívá. Techniky, jichž se rozhodl použít, praktikuje s nejvyšší možnou přesností.

7. Pokud astrolog nahlíží do budoucnosti, činí tak s vědomím, že humanistická a transpersonální astrologie není věštebná metoda.

8. Astrolog nepoužívá klamavé a nečestné prostředky při propagaci svých služeb.

9. Astrolog má právo žádat za své služby finanční nebo jinou předem dohodnutou odměnu. Má také právo odmítnout člověka, který zamýšlí použít jeho služeb, zejména tehdy, když nemůže z nějakého důvodu zaručit dodržení výše uvedených zásad.

10. V případě, že se humanistický a transpersonální astrolog při spolupráci s člověkem, který používá jeho služeb, dostane do situace, kdy není spokojen s tím, jak prožíval kontakt s tímto člověkem nebo jak si počínal, či nese-li v sobě vnitřní konflikt ze situace, kterou dostatečně nezvládá, využívá institut Supervize.

 

Kontakt:

( 737 908 532 

* amenartas@astroformace.cz