Používané astrologické techniky

 

Horoskop zrození (nativita neboli radix) je zjednodušenou mapou oblohy v momentě narození, v momentě prvního Vašeho nadechnutí. Zrození v určitém okamžiku, na určitém místě, za určitého neopakovatelného stavu vesmíru (viditelného i neviditelného) představuje určitý okamžik, který shrnuje veškerou historii vesmíru od vzniku až po tento okamžik, okamžik Vašeho narození. Planety však pokračují ve svém cyklickém pohybu a vlastním rytmu a dál putují oblohou. Co to pro nás znamená, hledáme pak v níže uvedených technikách, jako jsou tranzity, jednoroční horoskopy nebo progrese.Radix (horoskop zrození) znamená latinsky kořen. Radix zde ukazuje, co je základem lidského organismu a co souvisí se základnou, z níž člověk roste a působí do různých stran. Fakt, že zde radix-kořen jako důsledek nejrůznějších příčin existuje, ještě neznamená, že strom, který z něj roste, nabude velikosti a síly. Radix je symbolickou mapou možností a potenciálů, které by měl člověk rozpoznat a dále rozvíjet. Vesmír říká, jakou funkci byste v něm měli mít a jak toho nejsnáze dosáhnout.
Radix popisuje, čím člověk při svém postupu je, ovšem neurčuje, co člověk myslí a dělá. V radixu není popsána esence člověka, duše, která mu byla vdechnuta. Možná právě tato esence je zde rozhodující pro uchopení konstrukce své osobnosti, hnacím motorem k růstu v mohutný a plně rozvinutý silný strom a k pochopení své existence v širších celcích.
Vaše vynoření se jako jedince (individuality) obklopuje minulost v podobě rodiny, společnosti, kultury, náboženství, morálky a tradice. Toto v radixu také není. To vše se Vás ale snaží přimět k tomu, abyste se vyvíjeli a rostli podle vůle této „minulosti“, která však nepředstavuje Vaše božské „Já“. Proto jestliže se člověk chce stát tím, čím toto „Já“ může být, musí se vynořit ze své kolektivní společenské minulosti a stát se opravdovou individualitou a osobností. Musí se osvobodit od těchto pout, která by ho vedla k tomu, aby z něj byl pouze zdeformovaný malý strom v nekonečné řadě.

   

   
 

Časové aktualizace horoskopu zrození:
Tranzity
(časové vývojové cykly) představují přechod planet v reálném čase přes citlivé body horoskopu zrození nebo aspekty na ně.Ukazují, kdy a jakým způsobem jsme v průběhu života konfrontováni se základními tématy své existence a jaká témata to jsou. Jde o určité tlaky, možnosti a tendence, které přicházejí z vnějšku. Tranzity se dají využít jako jednodenní, týkající se konkrétní události, nebo v širším rozsahu dle potřeby.

   
   

Roční horoskop (solár)Tato aktualizační metoda zachycuje pozice planet a prvků v reálném čase, které symbolizují delší časové období. Jde o moment přesného návratu Slunce do polohy, kterou zaujímalo v zodiaku při narození. Tento horoskop je životním horoskopem, v tomto případě pro jeden konkrétní rok života, tedy od narozenin do narozenin příštích. Tento jednoroční horoskop popisuje svými aspekty a postavením planet nejdůležitější okruh témat toho roku, kterými se budeme zabývat, a podmínky, za nichž budeme v tom roce žít a jednat. Ukazuje okolnosti, které mohou člověka ovlivňovat fyzicky i morálně.
Dále: Měsíční horoskopy, jednodenní horoskopy

   

   
   

Sekundární direkce (progrese) - aktualizační metoda založená na sledování symbolického času, kdy pohyb planet za jeden den představuje jeden rok života. Tato technika pomáhá sledovat vnitřní rytmus člověka, dědictví, které jsme získali momentem narození, a jak toto využíváme a zpracováváme dále.

   
 

Lunační cyklus je o vzájemném vztahu dvou světel - Slunce a Luny. Lunační cyklus se viditelně projevuje na obloze při sledování ze Země ve fázích Luny. A právě vztah těchto dvou světel určuje pro bytosti zrozené na Zemi a celou přírodu jistý cyklus od novu k novu novému. Stejně jako vnitřní energie a síla rostlin pod tímto vlivem stoupá vzhůru a pak sestupuje ke kořenům, tak lidským bytostem přináší vnitřní tvůrčí solární impuls, který je s každou další fází celého cyklu rozvíjen a zpracováván na určitém poli zkušeností. 
Progresivní lunační cyklus vnitřního vývoje
symbolizuje potřebu člověka růst a rozvíjet se, možnost dělat další kroky ve svém vývoji. Jde o přibližně 30letý cyklus, který nesouvisí s fyzickým věkem. Každý se rodí za jiné fáze Luny, a tak každému začíná nový celý cyklus v jiném věku. Počátek celého cyklu je znázorněn novým impulsem, který je pak po dobu 30 let unášen a zpracováván na různých úrovních, s možností konkrétního projevení. Cyklus je rozdělen do osmi fází, kdy každá jedna trvá cca 3,5 roku. Každá z fází má jiný význam pro dané životní období, přesto však základní tón celého cyklu zůstává stejný. Tato metoda může pomoci k pochopení své úlohy v rámci určitého procesu, může pomoci ke zpětnému vyjasnění okolností, za kterých člověk jednal, a k lepší orientaci v tom, co se skrývá za některými životními událostmi. Tato technika se zabývá tím, jak popsané potenciality radixu (horoskopu zrození) konkrétně realizovat a jak postupně růst v silný a bohatý strom.

   

   
 

Synastrie (partnerské horoskopy) je metoda zkoumající mezilidské vztahy. Může jít o vztah životních partnerů, vztahy rodinné nebo pracovní, jde o vztahy dvou lidí obecně. Lze zkoumat i potenciál skupin. Zde se vzájemně porovnávají nativity dotazovaných a dále se pak vypracovává vztahový horoskop, který vzniká jako průsečík času a prostoru mezi horoskopy zrození.

   

   
 

Sabiánské symboly  Každý jeden stupeň z 360° na kruhu je znázorněn konkrétním obrazem.Tento obraz by měl sloužit jako symbolické pojednání a být aplikován na prožitek nebo situaci konkrétní události, ve které se člověk nachází,nebo nacházel.Tento obraz může být i předzvěst dějů budoucích, avšak je to symbolický obraz, a proto od něj nelze očekávat konkrétního plnění. Obraz má sloužit k prohloubení vmýšlení se a k hledání smyslu toho, co znamenají vlastní zkušenosti a prožitky, a jako klíč k otevírání pochopení smyslu jednotlivosti v mnohosti. Sabiánské symboly používám dle potřeby u všech výše uvedených technik.
Více naleznete v knize Astrologická mandala Dane Rudhyara nebo na České astrologické stránce.

 

Kontakt:

( 737 908 532 

* amenartas@astroformace.cz